Pozemský Sirrah je hlavním počítačovým serverem Astronomického ústavu MFF UK. Hostí webové stránky ústavu, poskytuje e-mailové i jiné služby a je branou k výpočetnímu klastru Tiger. Nárok na účet na Sirrahu mají zaměstnanci a studenti AÚ. V opodstatněných případech poskytujeme účet též spolupracujícím osobám, jejichž žádost posuzuje správce Sirrahu a ředitel AÚ.

Pro udržitelnost a hladký provoz veškerých služeb je třeba respektovat několik základních pravidel. Všechna mají jednoho společného jmenovatele – přestože je Sirrah vybaven poměrně kvalitním "železem", nemá ve většině parametrů kapacitu srovnatelnou se součtem výkonu osobních počítačů všech jeho uživatelů. Jinými slovy, mějte na paměti, že dostupné prostředky sdílíte s ostatními – pro hladký provoz Sirrahu je především důležitá vzájemná ohleduplnost jeho uživatelů.

Datové úložiště

Vaše data jsou uložena na diskovém poli úrovně RAID6 o kapacitě řádově 10TB (počet aktivních uživatelů je však několik desítek – průměrný podíl je tudíž pouze v řádu 100GB). Svazek /home je pravidelně zálohován na další diskové pole, a to v několika kopiích, což můžete využít například pro obnovení nechtěně smazaných souborů. Zálohy jsou dostupné v adresáři /backup/sirrah. Zálohování probíhá na základě kontroly rozdílů a za normálních okolností trvá přibližně jednu hodinu. Rychlost klesá s počtem pozměněných, a tedy přenášených souborů. Můžete-li tudíž při ukládání dat volit mezi menším počtem větších souborů a větším počtem menších, volte první alternativu. Není-li to nutné, neprovádějte časté přesuny velkých objemů dat – zálohovací program je identifikuje jako nová data, což vede k jejich kompletnímu kopírování na záložní pole. Pokud pro svou práci nutně potřebujete časté velké změny na souborovém systému (řádově desítky GB či milióny souborů za den), kontaktujte správce Sirrahu.

Výpočetní výkon

Sirrah disponuje dvěma procesory AMD Opteron s celkem šestnácti výpočetními jádry. Není žádoucí, aby byla všechna obsazena dlouhotrvajícími výpočty, neboť výpočetního výkonu je též zapotřebí k zajišťování veškerých služeb, které Sirrah poskytuje. Úlohy s vysokými nároky na CPU spouštějte s nízkou prioritou (tj. nice ≥ 10) a vždy před tím zkontrolutjte aktuální vytížení systému (např. pomocí programu top).

Přednost ve využití CPU mají studenti magisterského studia, pracující na svých diplomových pracech. Zaměstnanci AÚ a doktorandi mohou využívat výpočetní klastr Tiger a přímo na Sirrahu spouštejí pouze úlohy, které jsou pro klastr nevhodné – takové, které produkují vysoký počet I/O operací, procesy vyžadující interakci skrze terminál nebo procesy s dobou běhu v řádu menším než deset minut.

Síť

Do světa je Sirrah připojen linkou 100Mb/s, což je dostatečné pro běžnou práci. Podobně jako v případě souborového systému platí, že výkon klesá s množstvím přenášených paketů. Menší počet transferů větších souborů je výhodnější než velký počet přenosů malých souborů.