Kniha Fyzika sluneční soustavy

[1] Brož M., Šolc, M.: Fyzika sluneční soustavy. Praha: Matfyzpress, 2013. ISBN 9788073782368.

Zpět ]

Obsah:

1 Klasická astronomie, nebeská mechanika

1.1 Časomíra
1.1.1 Sluneční hodiny
1.1.2 Pravý místní sluneční čas versus pásmový středoevropský čas
1.1.3 Přesnější definice časů

1.2 Soustavy souřadnic
1.2.1 Prostorové souřadnice
1.2.2 Způsoby vyjádření
1.2.3 Počátky
1.2.4 Základní směry

1.3 Transformace souřadnic
1.3.1 Transformace pomocí sférických trojúhelníků
1.3.2 Transformace pomocí matic rotace

1.4 Efemeridy a integrace
1.4.1 Počáteční podmínky
1.4.2 Eulerova metoda
1.4.3 Metoda leap-frog
1.4.4 Rungova-Kuttova metoda 4. řádu
1.4.5 Symplektické integrátory
1.4.6 Přesnost versus správnost
1.4.7 Šíření chyb
1.4.8 Relativistická pohybová rovnice

1.5 Problém dvou těles
1.5.1 Newtonovy a Keplerovy zákony
1.5.2 Problém dvou těles
1.5.3 Pohyb hmotného středu (prvních 6 integrálů)
1.5.4 Rovnice relativního pohybu (3 integrály momentu hybnosti)
1.5.5 Eliminace času a odvození tvaru trajektorie
1.5.6 Řešení - rovnice kuželosečky
1.5.7 Třetí Keplerův zákon
1.5.8 Rychlost v dráze (1 integrál energie)
1.5.9 Keplerova rovnice
1.5.10 Některé aplikace Keplerových zákonů
1.5.11 Výpočet efemeridy planetky

1.6 Problém tří těles
1.6.1 Otáčející se soustava. Coriolisovo a odstředivé zrychlení
1.6.2 Jacobiho integrál
1.6.3 Lagrangeovy librační body
1.6.4 Tisserandův parametr
1.6.5 Komety Jupiterovy rodiny

1.7 Gravitace a rezonance
1.7.1 Problém N těles a deterministický chaos
1.7.2 Stabilní a nestabilní konfigurace v rezonanci
1.7.3 Lagrangeovy rovnice
1.7.4 Poruchová funkce
1.7.5 Poruchová funkce pro systém Slunce-Jupiter-planetka
1.7.6 Slunce-Jupiter-planetka v rezonanci středního pohybu
1.7.7 Slunce-Jupiter-Saturn
1.7.8 Slunce-Jupiter-Saturn-planetka a sekulární rezonance
1.7.9 Mezery a hranice v hlavním pásu planetek

1.8 Precese a nutace
1.8.1 Precese těžkého setrvačníku
1.8.2 Lunisolární precese Země
1.8.3 Homogenní elipsoid
1.8.4 Nutace
1.8.5 Pohyb pólu

1.9 Teorie relativity
1.9.1 Galileiho a Lorentzova transformace
1.9.2 Dilatace času a Dopplerův jev
1.9.3 Kontrakce délek a relativnost současnosti
1.9.4 Relativistická dynamika
1.9.5 Minkowskiho prostoročas
1.9.6 Setrvačná a gravitační hmotnost
1.9.7 Einsteinovy rovnice pole
1.9.8 Schwarzschildovo řešení
1.9.9 Světočáry
1.9.10 Ohyb světla, precese perihelia a rudý posuv
1.9.11 Kerrovo řešení a Lensův-Thirringův jev

1.10 Negravitační zrychlení
1.10.1 Raketový jev na kometách
1.10.2 Poyntingův-Robertsonův jev na prachu
1.10.3 Družice LAGEOS

1.11 Jarkovského/YORP jev
1.11.1 První odhad teploty na povrchu planetky
1.11.2 1-rozměrná lineární teorie Jarkovského/YORP jevu
1.11.3 Jarkovského jev na třírozměrných tělesech
1.11.4 YORP jev na tělesech nepravidelného tvaru

1.12 Fotometrický signál a šum
1.12.1 Fotoelektrický jev a technologie CCD
1.12.2 Offset, dark a flat
1.12.3 Signál a šum
1.12.4 Fotometrie aneb \clqq {od hvězdy k ADU}\crqq
1.12.5 Zorné pole a velikost pixelů
1.12.6 Zdánlivá a absolutní hvězdná velikost
1.12.7 Standardní fotometrický systém

1.13 Rozptyl záření
1.13.1 Definice radiometrických veličin
1.13.2 Dvousměrová distribuční funkce odrazu
1.13.3 Zářivost koule
1.13.4 Albeda
1.13.5 Fázové funkce, integrály a albeda pro různé funkce odrazu
1.13.6 Zdánlivá a absolutní jasnost planetky
1.13.7 HG systém
1.13.8 Polarimetrie

2 Slunce a planety

2.1 Standardní model Slunce
2.1.1 Atmosféra
2.1.2 Helioseismologie a diferenciální rotace
2.1.3 Magnetická aktivita a solární dynamo
2.1.4 Vnitřní struktura
2.1.5 Vývoj hvězdy
2.1.6 Sluneční analogy

2.2 Základní jevy na planetách
2.2.1 Atmosféry
2.2.2 Magnetosféry
2.2.3 Vnitřní struktura

2.3 Extrasolární planety
2.3.1 Základní vlastnosti
2.3.2 Nové typy planet
2.3.3 Vícenásobné systémy

3 Malá tělesa sluneční soustavy

3.1 Protoplanetární disk
3.1.1 Pozorování velkých molekulárních oblaků a proplydů
3.1.2 Gravitační kolaps a Jeansovo kritérium
3.1.3 Izotopické složení a radiometrické stáří disku
3.1.4 Struktura protoplanetárního disku

3.2 Akrece prachu
3.2.1 Kondenzace plynu
3.2.2 Kolizní růst částic
3.2.3 Pokles k rovině disku
3.2.4 Spirálování třením o plyn
3.2.5 Turbulence

3.3 Planetesimály a embrya
3.3.1 Kolizní růst planetesimál na planetární embrya
3.3.2 Plynní a ledoví obři - gravitační kolaps
3.3.3 Vyčištění disku od plynu
3.3.4 Terestrické planety - kolize embryí
3.3.5 Diferenciace

3.4 Migrace planet
3.4.1 Typy migrace
3.4.2 Migrace v plynném disku
3.4.3 Migrace v planetesimálním disku a blízká přiblížení
3.4.4 Vliv na primordiální populace malých těles

3.5 Měsíce a slapy
3.5.1 Gravitační slapová síla
3.5.2 Země-Měsíc
3.5.3 Měsíc-Země
3.5.4 Země-Slunce
3.5.5 Neptun-Triton
3.5.6 Mars-Fobos
3.5.7 Pluto-Charon, dvojplanetky
3.5.8 Merkur-Slunce, Venuše-Slunce
3.5.9 Jupiter, Io a Europa

3.6 Prstence
3.6.1 Rocheova mez
3.6.2 Srážky v prstenci
3.6.3 Pavučinové prstence Jupitera
3.6.4 Hlavní prstence Saturnu
3.6.5 Prstence Uranu a Neptunu

3.7 Planetky
3.7.1 Nomenklatura
3.7.2 Dráhy
3.7.3 Světelné křivky
3.7.4 Spektra a barvy
3.7.5 Vnitřní struktura
3.7.6 Blízkozemní objekty
3.7.7 Binární asteroidy

3.8 Rodiny planetek
3.8.1 Pravděpodobnost kolize
3.8.2 Hierarchická shlukovací metoda
3.8.3 Rozdělení velikostí populací
3.8.4 Rychlostní pole po rozpadu
3.8.5 Gaussovy rovnice a změny elementů
3.8.6 Keplerovská diferenciální rotace
3.8.7 Diferenciální precese uzlů a pericenter
3.8.8 Jarkovského jev a chaotická difuze
3.8.9 Vliv YORPu
3.8.10 Rodiny v rezonancích

3.9 Transneptunická tělesa
3.9.1 Orbitální struktury
3.9.2 Fyzikální charakteristiky

3.10 Komety
3.10.1 Nomenklatura
3.10.2 Aktivita
3.10.3 Plyn
3.10.4 Prach
3.10.5 Jádro
3.10.6 Fyzikální vývoj komet
3.10.7 Magnetosféra
3.10.8 Orbitální klasifikace komet
3.10.9 Oortův oblak a dlouhoperiodické komety

3.11 Prach
3.11.1 Zodiakální světlo a jiná pozorování prachu
3.11.2 Asteroidální prachové pásy
3.11.3 Kometární prachové stopy

3.12 Bolidy a meteory
3.12.1 Atmosférická trajektorie bolidu
3.12.2 Brzdění a ablace
3.12.3 Meteorické roje
3.12.4 Radarová pozorování
3.12.5 Spektra meteorů

3.13 Meteority
3.13.1 Naleziště a známé pády
3.13.2 Klasifikace meteoritů
3.13.3 Poměry izotopů
3.13.4 Radiometrické metody
3.13.5 Asociace meteoritů s planetkami
3.13.6 Transport meteoritů k Zemi

3.14 Impakty a krátery
3.14.1 Morfologie kráterů Ries a Steinheim
3.14.2 Procesy při impaktu
3.14.3 Vltavíny jako druh tektitů
3.14.4 Rankinovy-Hugoniotovy rovnice
3.14.5 Určování stáří povrchu pomocí kráterování
3.14.6 Souvislost s vymíráním organismů

3.15 Vulkanismus
3.15.1 Io
3.15.2 Triton
3.15.3 Europa
3.15.4 Enceladus
3.15.5 Diferencované planetky
3.15.6 Porovnání s planetami
3.15.7 Klasifikace erupcí

Zpět ]