cnv.sh
eps.plt
Io.txt
png.plt
slapy0.png
slapy1.eps
slapy1.eps1.png
slapy1.eps.tmp
slapy1.pdf
slapy1.plt
slapy1.png
slapy1.sh
slapy2.png
slapy.plt
slapy_PRESNA_CISLA.plt
slapy.sh
slapy_VYPOCTY.plt
vline.dat