bolid_lsm
bolid_lsm.f
bolid_lsm.out
bolid_lsm.plt
bolid_lsm.png
bolid_lsm_presne.out
bolid_lsm.sh
B_test.awk
B_test.in
B_test.out
B_test_presne.out
B_test.sh
gem.f
gem.o
hranice_CR
Makefile
README
stanice.awk
stanice.dat
stanice.sh
stanice.txt