akrece.asy
akrece.eps
akrece.pdf
aktivita_komety.asy
aktivita_komety.eps
aktivita_komety.pdf
aktivita_komety.sh
ambipolarni_difuze.eps
ambipolarni_difuze.eps.diff
ambipolarni_difuze.eps.orig
ambipolarni_difuze.pdf
ambipolarni_difuze.ps
ambipolarni_difuze.sh
ambipolarni_difuze.svg
astrosym.300pk
astrosym.375pk
astrosym.600pk
astrosym.cal
astrosym.com
astrosym.mac
astrosym.mf
astrosym.tfm
astrosym.uni
asy_20120423.tar.gz
asy.sh
binary_yorp.eps
binary_yorp.eps.diff
binary_yorp.eps.orig
binary_yorp.pdf
binary_yorp.ps
binary_yorp.sh
binary_yorp.svg
Capitaine_etal_2002_tn29.ps741.eps
Capitaine_etal_2002_tn29.ps741.pdf
Capitaine_etal_2002_tn29.ps741.ps
Capitaine_etal_2002_tn29.ps741.sh
Capitaine_etal_2002_tn29.ps741.svg
casy.asy
casy.eps
casy.pdf
cirkularizace.asy
cirkularizace.eps
cirkularizace.pdf
diferenciace2.eps
diferenciace2.eps.diff
diferenciace2.eps.orig
diferenciace2.pdf
diferenciace2.ps
diferenciace2.sh
diferenciace2.svg
dostrediva_sila.asy
dostrediva_sila.eps
dostrediva_sila.pdf
fig8-01.asy
fig8-01.eps
fig8-01.pdf
fig8-01.sh
fig8-02.asy
fig8-02.eps
fig8-02.pdf
fig8-02.sh
fig8-05.asy
fig8-05.eps
fig8-05.pdf
fig8-05.sh
foucaultovo_kyvadlo.eps
foucaultovo_kyvadlo.eps.diff
foucaultovo_kyvadlo.eps.orig
foucaultovo_kyvadlo.pdf
foucaultovo_kyvadlo.ps
foucaultovo_kyvadlo.sh
foucaultovo_kyvadlo.svg
fragmentace_gmc.eps
fragmentace_gmc.eps.diff
fragmentace_gmc.eps.orig
fragmentace_gmc.pdf
fragmentace_gmc.ps
fragmentace_gmc.sh
fragmentace_gmc.svg
galaxie_slapy_nakres.asy
galaxie_slapy_nakres.eps
galaxie_slapy_nakres.pdf
galaxie_slapy_nakres.sh
gradient_tlaku.asy
gradient_tlaku.eps
gradient_tlaku.pdf
hh_objekty.eps
hh_objekty.pdf
hh_objekty.sh
hh_objekty.svg
hvezda_zeme.asy
hvezda_zeme.eps
hvezda_zeme.pdf
intenzita0.asy
intenzita0.eps
intenzita0.pdf
intenzita0.sh
izochrona.asy
izochrona.eps
izochrona.pdf
kaca.asy
kaca.eps
kaca.pdf
kaca.sh
kometa_struktura.eps
kometa_struktura.pdf
kometa_struktura.ps
kometa_struktura.sh
kometa_struktura.svg
kompresni_dekompresni.eps
kompresni_dekompresni.eps.diff
kompresni_dekompresni.eps.orig
kompresni_dekompresni.pdf
kompresni_dekompresni.ps
kompresni_dekompresni.sh
kompresni_dekompresni.svg
korekce_o_delku.asy
korekce_o_delku.eps
korekce_o_delku.pdf
koule.asy
koule.eps
koule.pdf
koule_rotace.asy
koule_rotace.eps
koule_rotace.pdf
lambert.asy
lambert.eps
lambert.pdf
laplaceova_rovina.asy
laplaceova_rovina.eps
laplaceova_rovina.pdf
LFPB1.png
LFPB1.xcf
LFPB2.png
LFPB2.xcf
LFPB3.png
LFPB3.xcf
LFPB.eps
LFPB.eps.diff
LFPB.eps.orig
LFPB.pdf
LFPB.ps
LFPB.sh
LFPB.svg
LFPB.xcf
mapaBolidKamer.pdf
mapaBolidKamer.png
mapaBolidKamer.ps
mapaBolidKamer.svg
mbmac.asy
mbmac.tex
minkowski.eps
minkowski.eps.diff
minkowski.eps.orig
minkowski.pdf
minkowski.ps
minkowski.sh
minkowski.svg
missfont.log
Murray_Dermott_7-17c.png
Murray_Dermott_7-17.eps
Murray_Dermott_7-17.eps.diff
Murray_Dermott_7-17.eps.orig
Murray_Dermott_7-17.pdf
Murray_Dermott_7-17.ps
Murray_Dermott_7-17.sh
Murray_Dermott_7-17.svg
nadzvukova_rychlost.asy
nadzvukova_rychlost.eps
nadzvukova_rychlost.pdf
planck.eps
planck.eps.diff
planck.eps.orig
planck.eps.tmp
planck.pdf
planck.plt
planck.sh
planetesimaly_rust_prekotny.asy
planetesimaly_rust_prekotny.eps
planetesimaly_rust_prekotny.pdf
planetesimaly_rust_usporadany.asy
planetesimaly_rust_usporadany.eps
planetesimaly_rust_usporadany.pdf
prachovy_ohon.eps
prachovy_ohon.pdf
prachovy_ohon.ps
prachovy_ohon.sh
prachovy_ohon.svg
prach_plyn_kometa.eps
prach_plyn_kometa.pdf
prach_plyn_kometa.ps
prach_plyn_kometa.sh
prach_plyn_kometa.svg
precese_slunce.asy
precese_slunce.eps
precese_slunce.pdf
precese_slunce.sh
presnost_spravnost.eps
presnost_spravnost.pdf
presnost_spravnost.ps
presnost_spravnost.sh
presnost_spravnost.svg
primy_tlak.asy
primy_tlak.eps
primy_tlak.pdf
profil_T.svg
prstenec_zboku.asy
prstenec_zboku.eps
prstenec_zboku.pdf
prstenec_zboku.sh
radialni_transverzalni.asy
radialni_transverzalni.eps
radialni_transverzalni.pdf
rocheova_mez.asy
rocheova_mez.eps
rocheova_mez.pdf
rocheova_mez.sh
rotace_nacrt.eps
rotace_nacrt.eps.diff
rotace_nacrt.eps.orig
rotace_nacrt.pdf
rotace_nacrt.ps
rotace_nacrt.sh
rotace_nacrt.svg
rotujici_vytrysk.eps
rotujici_vytrysk.pdf
rotujici_vytrysk.ps
rotujici_vytrysk.sh
rotujici_vytrysk.svg
sklon_nuceny_volny.asy
sklon_nuceny_volny.eps
sklon_nuceny_volny.pdf
slapy_obr10.eps
slapy_obr10.pdf
slapy_obr10.ps
slapy_obr10.sh
slapy_obr10.svg
slapy_obr11.eps
slapy_obr11.eps.diff
slapy_obr11.eps.orig
slapy_obr11.pdf
slapy_obr11.ps
slapy_obr11.sh
slapy_obr11.svg
slapy_obr12.eps
slapy_obr12.eps.diff
slapy_obr12.eps.orig
slapy_obr12.pdf
slapy_obr12.ps
slapy_obr12.sh
slapy_obr12.svg
slapy_obr13.eps
slapy_obr13.eps.diff
slapy_obr13.eps.orig
slapy_obr13.pdf
slapy_obr13.ps
slapy_obr13.sh
slapy_obr13.svg
slapy_obr14.eps
slapy_obr14.pdf
slapy_obr14.ps
slapy_obr14.sh
slapy_obr14.svg
slapy_obr15.eps
slapy_obr15.eps.diff
slapy_obr15.eps.orig
slapy_obr15.pdf
slapy_obr15.ps
slapy_obr15.sh
slapy_obr15.svg
slapy_obr17.eps
slapy_obr17.eps.diff
slapy_obr17.eps.orig
slapy_obr17.pdf
slapy_obr17.ps
slapy_obr17.sh
slapy_obr17.svg
slapy_obr1.asy
slapy_obr1.eps
slapy_obr1.pdf
slapy_obr2.asy
slapy_obr2.eps
slapy_obr2.pdf
slapy_obr3.asy
slapy_obr3.eps
slapy_obr3.pdf
slapy_obr4.asy
slapy_obr4.eps
slapy_obr4.pdf
slapy_obr5.asy
slapy_obr5.eps
slapy_obr5.pdf
slapy_obr6.asy
slapy_obr6.eps
slapy_obr6.pdf
slapy_obr9.asy
slapy_obr9.eps
slapy_obr9.pdf
sloupecek.eps
sloupecek.pdf
sloupecek.ps
sloupecek.sh
sloupecek.svg
slunce_vyska.asy
slunce_vyska.eps
slunce_vyska.pdf
slunce_vyska.sh
spirala.asy
spirala.eps
spirala.pdf
StressEnergyTensor.eps
StressEnergyTensor.pdf
StressEnergyTensor.ps
StressEnergyTensor.sh
StressEnergyTensor.svg
termosfera_exosfera.eps
termosfera_exosfera.eps.diff
termosfera_exosfera.eps.orig
termosfera_exosfera.pdf
termosfera_exosfera.ps
termosfera_exosfera.sh
termosfera_exosfera.svg
ternarni_diagram.eps
ternarni_diagram.eps.diff
ternarni_diagram.eps.orig
ternarni_diagram.pdf
ternarni_diagram.ps
ternarni_diagram.sh
ternarni_diagram.svg
tlakova_nize2.eps
tlakova_nize2.eps.diff
tlakova_nize2.pdf
tlakova_nize2.ps
tlakova_nize2.sh
tlakova_nize2.svg
tlakova_nize.eps
tlakova_nize.eps.diff
tlakova_nize.eps.orig
tlakova_nize.pdf
tlakova_nize.ps
tlakova_nize.sh
tlakova_nize.svg
trojuhelnik.asy
trojuhelnik.eps
trojuhelnik.pdf
turbulence.asy
turbulence.eps
turbulence.pdf
virtualni_impaktory.eps
virtualni_impaktory.eps.diff
virtualni_impaktory.eps.orig
virtualni_impaktory.pdf
virtualni_impaktory.ps
virtualni_impaktory.sh
virtualni_impaktory.svg
zeme_atmosfera.eps
zeme_atmosfera.pdf
zeme_atmosfera.ps
zeme_atmosfera.sh
zeme_atmosfera.svg
zorne_pole.asy
zorne_pole.eps
zorne_pole.pdf