Astronomické dalekohledy | seřízení Newtonova dalekohledu

Při seřizování Newtonova dalekohledu je třeba nejprve nastavit sekundární zrcátko (to, které vychyluje svazek paprsků do okuláru) a teprve potom zrcadlo primární. Metod, jak toho dosáhnout, je více, tady se omezíme na tu nejjednodušší a snadno proveditelnou variantu.

Nejprve je třeba sekundární zrcátko dostat do takové pozice, aby středový paprsek odražený směrem k okuláru byl totožný s mechanickou (geometrickou) osou okulárového výtahu, tedy aby paprsky dopadaly do okuláru kolmo. K tomu potřebujeme označit geometrický střed primárního zrcadla. Buď vyrobíme papírovou masku, na niž uprostřed nakreslíme výrazný černý bod a pro usnadnění další práce můžeme okolo středu nakreslit soustředné kružnice, nebo nakreslíme černou tečku přímo na střed zrcadla. Zvlášť majitelé nového dalekohledu se jistě budou zdráhat "čmárat" přímo na zrcadlo, avšak je třeba si uvědomit, že střed primárního zrcadla Newtonova dalekohledu je zakryt sekundárním zrcátkem a při vytváření obrazu se neuplatňuje. Navíc ve druhém případě odpadá nutnost dvakrát demontovat celé primární zrcadlo (jednou pro vložení masky a podruhé na její vyjmutí). Jsou však situace, například při nedostatku světla nebo při velkém rozcentrování primárního zrcadla, kdy se bez masky neobejdeme.

Dalekohled namíříme kolmo vzhůru. Nad sebou potřebujeme mít světlý strop nebo denní oblohu. Používáme-li masku, pak ji tedy nejprve položíme na primární zrcadlo a to namontujeme do dalekohledu. Díváme se skrz okulárovou šachtu (bez okuláru!) a pozorujeme sekundární zrcátko. Měli bychom v něm vidět obrys šachty pro okulár, masku nebo tečku na primárním zrcadle a v případě, že nepoužíváme masku, i svoje oko. Předpokládejme, že pracujeme bez masky (nejjednodušší varianta). Oko je třeba mít přesně uprostřed šachty. Pomocí stavěcích šroubků sekundárního zrcátka (obvykle bývají tři) se snažíme docílit toho, aby obraz kruhového otvoru okulárové šachty byl uprostřed zrcátka, uprostřed obrazu šachty byl obraz našeho oka a uprostřed obrazu našeho oka byl obraz značky pro střed primárního zrcadla. Takto popsané to vypadá komplikovaně, ale obrázek to snad vyjasní:

Je-li nutné použít masku, pak obraz oka samozřejmě neuvidíme, je tedy třeba si jej z předchozího obrázku odmyslet. Kýženým výsledkem pak bude stav, kdy koncentrické kružnice jsou zároveň koncentrické s obrazem okulárové šachty a s okrajem sekundárního zrcátka.

Poslední poznámka k tomuto bodu: V předchozích dvou odstavcích se počítá s tím, že sekundární zrcátko je eliptické. Je-li sekundární zrcátko obdélníkové, pak jej pod úhlem 45° uvidíme jako čtverec a obraz okraje okulárové šachty je třeba umístit do středu onoho čtverce.

Pokud jsme docílili popsané situace, máme polovinu seřizování dalekohledu za sebou. Druhou polovinu začneme vyjmutím masky z primárního zrcadla (pokud jsme ji používali). Do okulárového výtahu nasadíme okulár (je celkem lhostejné jakou má ohniskovou vzdálenost) a celý dalekohled namíříme na bodový zdroj světla. V noci to může být jasná hvězda, ve dne je třeba si takový zdroj vytvořit uměle. Obraz v okuláru důkladně rozostříme. V zorném poli bychom místo bodového zdroje měli vidět obrovský "světelný koláč" a v něm stín od držáků sekundárního zrcátka. Skutečná podoba obrazu závisí na konstrukci daného dalekohledu, ale nejčastěji by měl obraz mít jednu z následujících dvou podob (podle tvaru držáku sekundárního zrcátka):

Pokud na začátku v obraze hvězdy vůbec nevidíme stín sekundárního zrcátka, je zřejmě primární zrcadlo velmi důkladně odchýleno od optické osy a první kroky následujícího postupu musíme provádět zkusmo. Pomocí stavěcích šroubů tentokrát primárního zrcadla se snažíme dostat stín sekundárního zrcátka do středu "světelného koláče". Na té straně, kde je stín sekundárního zrcátka blíže k okraji, je třeba šrouby povolovat. Pozor! Objímka primárního zrcadla mívá obvykle jeden šroub uprostřed (pojistný) a tři stavěcí po 120°. Je-li přítomen, je třeba prostřední pojistný šroub před seřizováním povolit a po skončení zase utáhnout. Nikdy se nesnažte přemoci stavěcí šrouby násilím, mohlo by dojít k deformaci primárního zrcadla. Dosáhneme-li následujícího stavu, můžeme dalekohled považovat za seřízený.