Astrofyzika pro fyziky


========================================================================

10. kapitola o spektroskopii

praktická UKÁZKA jednoduchého spektrografu a porovnání s OBR spektráku v Ondřejově

zdroj světla, coelostat, objektiv, štěrbina, odpohled, kolimátor,
disperzní člen (mřížka/hranol), objektiv kamery, detektor/stínítko

Proč používám ve spektrografu štěrbinu?

-> Protože potřebuji 1-D strukturu, kterou disperzním členem ROZMETU do strany.

Kde jsou ohniskové roviny jednotlivých členů?

(pozn. o správně navazujících aperturách)

Kam zařazuji kolimátor?

-> Tak, aby na mřížku dopadaly paprsky ROVNOBĚŽNĚ, od ní se odrážely (rozmítaly)
a pak se pomoci čočky kamery zobrazovaly v její ohniskové rovině.

Spektroskopie je vlastně "hardwarová Fourierova analýza". :)OBR 3 typy spekter

spojité  - pevná látka, kapalina a hustý plyn
emisní  - řídký průhledný plyn
absorpční - poloprůhledný chladný řídký plyn nad spojitě zářícím hustým horkým plynem

pozn. o "obrácení" sodíkové čáry (Bunsen & Kirchhoff 1859)

UKÁZKA na spektrografu - absorpce ve skleněném kotoučku ("ve hvězdné atmosféře")


3 DRUHY INTERAKCE záření s látkou: absorpce, emise, stimulovaná emise

(pozn. o "nepravé" absorpci = rozptylu do strany)


6 DRUHŮ PŘECHODŮ v atomech:

zvýšení energie:
----------------
přechod       e-       název děje       popis

vázaně-vázaný (b-b) zůstává v atomu excitace        nepružná srážka atomu s jinou částicí
                              ABSORPCE fotonu, kvantovaná energie

vázaně-volný (b-f) opustí atom   ionizace srážková    nepružná srážka
                  fotoionizace      ABSORPCE fotonu, NEkvantovaná

volně-volný (f-f)  zůstává volný  spojitá opacita     ABSORPCE fotonu elektronem, v blízkosti
                              iontu, přeměna na kinetickou, NEkvantovaná

snížení energie:
----------------
vázaně-vázaný (b-b) zůstává v atomu deexcitace srážková   "superpružná" srážka atomu s jinou částicí
                        zářivá    EMISE fotonu, kvantovaná

volně-vázaný (f-b) zachycen iontem rekombinace 3-částicová srážka iontu, elektronu a další částice
                  rekombinace zářivá   EMISE fotonu, nekvantovaná

volně-volný (f-f)  zůstává volný  brzdné záření      EMISE fotonu, nekvantovaná
                  (neboli bremmstralung)OBR spektra Slunce a Arktura <- INSTRUKTIVNÍ PŘEBLIKÁVÁNÍ :)

Je zřetelně vidět rozdíl v kontinuích (Planckových funkcích)
a hlavně odlišnosti v intenzitě spektrálních čar -> měli bychom pochopit proč!


Odkud pochází VĚTŠINA fotonů na Zemi? (viz Mikulášek)
-------------------------------------
- záchyt elektronu ZÁPORNÝM IONTEM H- v atmosféře Slunce je hlavním zdrojem KONTINUA,
 protože tento iont má největší opacitu ve fotosférách * pozdních typů;0
 má malou energii ionizace (0.75 eV ~ 1640 nm)
 <- V i NIR fotony jej ionizují bez problémů!

poznámka o stimulované emisi a LASERu (nebo MASERu)
 Light (Microwave) Amplification by Stimulated Emission of Radiation
 -> spektrum úzkých čar; kosmické masery v obálkách obřích hvězd

poznámka o ZAKÁZANÝCH ČARÁCH - metastabilních hladinách
 s životní dobou >> než obvyklých ~10^-9 s
 -> v hustém prostředí dochází PŘED vyzářením fotonu ke srážkové deexcitaci
 -> v extrémně řídkém prostředí může k těmto málo pravděpodobným přechodům dojít

poznámka o nerovnovážných procesech (vzdálených od TD rovnováhy)
 -> samozřejmě NEMÍVAJÍ planckovské spektrum (mluvíme o netepelném záření)

 např. BRZDNÉ ZÁŘENÍ (bremmstralung)
 - cyklotronové (generuje se pohybem e- v magpoli při v<<c)
 - synchrotronové (když v~c, směrované, spojité)

 např. záření Slunce v UV a RTG oboru, kde je zároveň velká proměnnost
 (což jen potvrzuje TD nerovnováhu)


Proč vzniká ABSORPČNÍ spektrální ČÁRA?!
---------------------------------------

-> atom pohltí foton a potom se deexcituje "superpružnou" SRÁŽKOU =
  PRAVÁ absorpce (takže se foton efektivně "ztratí" a plyn se ohřeje)
  ^^^^^ ne že by existovala nějaká "levá", ale nepravá...

-> absorpce fotonu atomem s energii hf=hf_0 a emise v náhodném směru (tj. rozptyl "do strany") =
  NEPRAVÁ absorpce; záření na f<>f0 oslabeno není => je také SELEKTIVNÍ!

OBR mechanismu nepravé absorpce


Ale pozor, PŘÍMÝ ROZPTYL NA ELEKTRONECH (třeba i vázaných v atomech nebo volných,
ALE v blízkosti iontu), při kterém foton vůbec NENÍ pohlcen => je SPOJITÝ

Rayleighův rozptyl |    <- zde se žádná vlnová délka nemění, pouze účinnost rozptylu
          |      závisí na vlnové délce (funguje např. v zemské atmosféře)
Thomsonův rozptyl  | rostoucí energie fotonu
          |
Comptonův rozptyl  V    <- zde se MĚNÍ vlnová délka rozptýleného fotonu!


pozn. o Mieho rozptylu na větších částicích (např. kapičkách oblaků),
<- nemění lambda ani účinnost není příliš závislá na lambda


Podobně PRAVÁ absorpce fotonu při IONIZACI atomů (uvolnění e-)
(probíhá nejpravděpodobněji za hranami spektrálních sérií)
je SPOJITÁ => absorpční kontinuum (např. Balmerovo kontinuum).

OBR náčrtek kvantovaných hladin energie v atomu a spojitých v ionizovaném stavu

poznámka: Energetické hladiny se k sobě přibližují, ale "velikost" atomu (vlnová fce pro e-)
     s energií ROSTE - blízko ionizace je už atom MAKROSKOPICKY VELKÝ! :)Proč vznikají spektrální série?
-------------------------------

atom vodíku: kvantování energie, hlavní kvantové číslo n

E_n = -13.6 eV / n^2

OBR hladiny energie v H

zářivé přechody mezi hladinami n_1 a n_2 (Rydberg 1888) =>

1/lambda_ve_vakuu = R_pro_vodík * Z^2 * (1/n_1^2 - 1/n_2^2)

n1 n2 -> nekonečno série  hrana
1 2        Lyman   91 nm
2 3        Balmer  365 nm <- tato je ve viditelném oboru *
3 4        Paschen 821 nm
...

h*c*R = 13.6 eV => R = 1.097e7 m^-1

* např. H_alpha (tj. přechod mezi hladinami 2->3) má vlnovou délku: 

1/lambda = 1.1e7 * 1 * (1/4 - 1/9) = 1.5e6 => lambda_H_alpha = 656.3 nm


Existují i DALŠÍ hladiny energie, např. hyperjemné rozštěpení
(odpovídající přechodu mezi paralelními a antiparalelními spiny elektronu a jádra;
týká se i základního stavu) => rádiová čára 21 cm
předpovězená van de Hulstem (1944) a pozorovaná Ewenem & Purcellem (1951)Myšlenkový experiment s oblakem postupně zahřívaného a zhušťovaného plynu
-------------------------------------------------------------------------
(viz Mikulášek)

začneme s oblakem vodíku "rho = 0 a T = 0" (při troše nadsázky):

1. zvyšujeme T:

nejdříve nezáří (energie srážek nestačí ani na excitaci do 2. hladiny)

|
V

pak excitace a zároveň nějaké ionizace,
zářivé deexcitace a rekombinace

=> emise v čarách, za hranami sérií malá kontinua

rekombinace H- => slabé kontinuum

|
V 

při ~1/2 atomů ionizovaných dosahují intenzity čar maxima

|
V

úplná ionizace, zmizí H-

=> záření v čarách i v kontinuu slábne


2. zvyšujeme rho (anebo ekvivalentně V) při T>0:

pouze roste intenzita záření (je tam více atomů)

|
V

absorpce, rozptyl

-> atomy nejvíce pohlcují fotony PRÁVĚ V ČARÁCH
  a po SRÁŽKOVÉ DEEXCITACI už nemusí být vyzářeny!

=> růst emisních čar se zastaví

|
V

kontinuum roste až se "srovná" s emisními čárami a čáry "zmizí" => AČR 
kdyby měl plyn chladnější obálku => absorpční čáry
Historie spektroskopie:
-----------------------
(dle Mikuláška)

Jan Marek Marci (1595-1667) - lanškrounský rodák, viz pamětní desku v Melantrichově ulici u Staromáku

Newton (1666) - rozklad a opětovné složení světla hranolem

Wollaston (1802) - nahradil dírku štěrbinou, viděl temné čáry ("hranice přirozených barev")

Fraunhofer (1814) - objev tisíců čar ve spektru Slunce; později i čáry Síria, Castora

Brewster (1832) - tellurické čáry vznikající v atmosféře Země
         (zesilují se s klesáním objektu k obzoru)

Bunsen & Kirchhoff (1859) - vysvětlili obrácení sodíkové čáry
 <- plyn chladnější než fotosféra se vždy projeví absorpcí!
 (a to přesto, ze ho předtím Bunsen viděl v kahanu, jak emituje)

Lockyer, Janssen (1868) - objev nového prvku hélia ve spektru Slunce

Lockyer, Frankland (1869) - spektrum závisí nejen na chemickém složení, ale i na rho a T

Lockyer (1873) - teorie štěpení molekul -> atomy -> protoatomy (neznal ionizaci)

Planck (1901) - záření AČR:

 rho(omega,T) = h_ omega^3/pi^2 c^3 * 1 / (exp(h_ omega/k T) - 1)

Saha (1920) - závislost stupně ionizace X na teplotě T, koncentraci n a ionizační energii I:

 X^2/(1-X) = 1/n*h^3 * (2 pi m_e k T)^3/2 * exp(-I/kT)Spektrální klasifikace hvězd:
-----------------------------

harvardská: OBAFGKMLT

OBR hvězdná spektra

OBR spektrum hnědého trpaslíka typu T

O: přítomny čáry HeII, HeI, HI, OIII, CIII, NIII
B: dominují HeI, HI, přítomny OII, CII, NII, FeIII, MgII
A: chybí HeI, dominují HI, přítomny OII, CII, NII, FeIII, MgII
F: slabší dominantní HI, čáry kovů
G: dominují CaII, objevují se první molekulární pásy
K: bohaté na neutrální kovy
M: převládají molekulární pásy TiO, VO
L: čáry KI, RbI, CsI, CrH
T: pásy CH_4, H_2O

luminozitní třídy = Morganova-Keenenova klasifikace:

<- lze poznávat nejen podle celkové jasnosti (tzn. měření vzdálenosti),
  ale také dle TLAKOVÉHO rozšíření spektrálních čar OBR
  (trpaslíci mají na povrchu větší g (p) než obři)

Ia   nadobři
Ib   jasní obři
II   obři
III   podobři
IV   nadtrpaslící
V    * hlavní posloupnosti (trpaslíci)
VI   podtrpaslíci
VII   bílí trpaslíciJaké jevy se podílejí na ROZŠÍŘENÍ spektrálních čar?
----------------------------------------------------
(Jinými slovy: jaké RŮZNÉ energie může atom vyzařovat NEBO pohlcovat?)

profil čáry: jádro, křídlo, pološířka

lokální jevy:

- PŘIROZENÁ ŠÍŘKA dle principu neurčitosti (Heisenberg, 1927):
 <Delta v> * <Delta x> = h <=> <Delta E> * <tau> = h
 platí jen pro EXCITOVANÉ stavy (v základním stavu může být tau = infty)
 => lorentzovský profil

- TLAKOVÉ ROZŠÍŘENÍ (šířka u obrů << trpaslíků kvůli povrchové gravitaci)
 vzájemné elmag působení částic při srážkách/přiblíženích,
 nebo působení celého pole okolních atomů (jež posouvá energetické
 hladiny atomu), příp. van der Vaalsových sil
 => lorentzovsky profil

 pozn. o atmosférách hvězd a barometrické formuli:

 gravitační zrychlení na povrchu trpaslíka a obra:
 g_trpaslíka = G M/R^2 =~ 6.7e-11 * 0.1*2e30 / (0.1*7e8)^2 m/s^2 =~ 2700 m/s^2
 g_obra =~ 6.7e-11 * 10*2e30 / (1000*7e8)^2 =~ 2.7e-3 m/s^2 

 Jaký je vertikální hustotní profil izotermální atmosféry (při tomto g)?

              "F  =    m   * a"
 hydrostatická rovnováha: dp*dS = - rho*dS*dz * g => dp = -rho*g*dz

 stavová rce ideálního plynu: p*V/T = N*k_b = n_mol*R_m => p = R_m/M_mol * rho*T
                    ^    ^^^^^
               počet částic  počet molů

 rho = p*M_mol / (R_m*T)
 dp/dz = -g*M_mol/(R_m*T) * p      nebo  dp/p = -g*M_mol/(R_m*T) * dz
 p = p_0 * exp(-g*M_mol/(R_m*T) * z)      ln p - ln p_0 = -g*M_mol/(R_m*T) * (z-z_0)
 rho = rho_0 * exp(-g*M_mol/(R_m*T) * z)    (<- tatáž exponenciela)

 => pro trpaslíka je atmosféra ŘÁDOVĚ hustší!

 => čím vyšší hustota, tím se samozřejmě atomy více navzájem elmag. ovlivňují,
   jejich energetické hladiny posouvají a příslušné čáry rozšiřují

 (Mimochodem, charakteristická VÝŠKA atmosféry (na které nezáleží šířka spektrální čáry,
 ale její "hloubka") je:

 z_trpaslíka = R_m*T/(g*M_mol)                 <- tam je rho = 1/e rho_0
       = 8.3*3e3 / (2.7e3*1.008e-3) m ~= 1e4 m = 10 km ;
 z_obra je ~1e6 krát větší, tj. 10 miliónů km.)

- DOPPLERŮV JEV (Doppler, 1842) = TERMÁLNÍ dopplerovské rozšíření
 <- atom "vidí" foton dopplerovsky posunutý, takže i když
 v naší klidové soustavě jeho energie neodpovídá rozdílu hladin v atomu,
 tak vzhledem k atomu už ano a MŮŽE BÝT POHLCEN (při b-b přechodu)

 Při termálním pohybu jsou rychlosti maxwellovské -> Dopplerův posun
 jimi způsobený vede na GAUSSOVSKÝ PROFIL absorpční čáry!

- STARKŮV JEV (Stark, 1913) - elektrické pole
 (globální, nebo přiblížení IONTŮ při srážkách a zvláště vysokém tlaku)
 OBR závislosti rozšíření na intenzitě pole

- ZEEMANŮV JEV (Zeeman, 1897) - magnetické pole
 OBR sluneční skvrny

"ROZLEHLÉ" (nelokální) jevy:

- rotace, orbitální pohyb, oscilace atmosfér, erupce plazmatu => Dopplerův posun

- OPACITA - atomy emitují v čarách, ale při vysokém rho (nebo velkém V)
 jsou opětovně absorbované JINÝMI atomy na TÝCHŽ čarách;
 rozšíření vzniká proto, že v křídlech je menší pravděpodobnost
 REabsoprce než v jádru čáry!

Gaussův profil (např. Dopplerovým posunem) + Lorentzův profil (působený tlakem)
=> Voigtův profil celkově (KONVOLUCE)

OBR tvary základních profilů v Gnuplotu

=> Gauss tvoří jádro a Lorentz křídla čáry!

------------------------------------------------------------------------

EXOPLANETY <- příklad vyžití spekter (tedy dopplerovského posunu čar
----------              orbitálním pohybem *)

OBR:

v roce 2006 známo 182 exoplanet;
většina byla objevena dle radiálních rychlostí;
příklady exoplanet (http://exoplanets.org);
klasická 51 Peg b (Mayor & Queloz 1995);
tranzitující HD209458 b;
vícenásobný systém upsilon And b, c, d;
s gravitační rezonancí 2:1 (Gliese 876 b a c o hmotnosti 7,5 M_E; Rivera et al. 2005);
závislost počtu planet na metalicitě mateřských *;
planeta PSR B1620-26cs nízkou metalicitou (Sigurdsson et al. 2003).

------------------------------------------------------------------------